ප්‍රාථමික මාර්ගගත තාරකාවිද්‍යා පාඨමාලාව- ජූලි - නිරීක්ෂණ තාරකා විද්‍යාව - සිංහල මාධ්‍ය

Rs. 2,500.00

තාරකා විද්‍යාව ක්‍රමානුකූලව  පියවරෙන් පියවර අත්දැකීම් දැකීම් බහුල ගුරුවරුන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න

වයස අවුරුදු 5ත් 10ත් අතර දරුවන් සදහා

උපරිම සිසුන්- 25අගහරුවදා දින 4ක් - දේශන වාර 4ක් - මුළු පාඨමාලා කාලය පැය 4

දිනය     -  06.07.2021, 13.07.2021, 20.07.2021, 27.07.2021

වේලාව  -  ප.ව 04.00  සිට ප.ව 05.00 

ලියාපදිංචි වීමේ අවසාන දිනය - 2021 ජුනි 27 


සියලුම මුද්‍රිත නිබන්ධන ඔබගේ නිවසටම එවනු ලබන අතර, ලියාපදිංචි වීමේදී නිවැරදිව ඔබගේ ලිපිනය සහ විද්‍යුත් ලිපිනය ලබාදෙන්න. 


පාඨමාලාවේ අන්තර්ගතය 

       ජුලි 04   - තරු රටා හා තාරකා රාශි හදුනාගැනීම 

       ජුලි 11   - තරුරටා හා සැබැදි පුුුුුරාවෘත්ත මෙන්ම රාශි චක්‍රය පිළිබද හැදෑරීම

       ජුලි 18  - පියවි ඇසින් අහස නිරීක්ෂණය - සදේ කලා නිිිිරීක්ෂණය, ග්‍රහලෝක නිරීක්ෂණය, උල්පාත හා උල්කාපත වර්ෂා නිරීක්ෂණය යන කරුණු පිළිබද හැදෑරීම

       ජුලි 25  - තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධීන් - ග්‍රහණ, සුළු හා මහහමු


  • දේශනවලට අදාල සටහන් හා තාරකා සිතියම් සිසුන් වෙත තැපෑලෙන් ලබාදේ....
  • දේශන පවත්වනු ලබන්නේ තාරකා විද්‍යා අධ්‍යන ආයතනයේ ප්‍රවීන දේශක මඩුල්ලක් මගිනි.
  • පාඨමාලාව අවසානයේ දී වටිනා සහතිකයක් තැපෑලෙන් ලැබෙනු ඇත.


වයස අවුරුදු 5ත් 10ත් අතර දරුවන් සදහා

තාරකාවිද්‍යාව සම්බන්ධ පෙර දැනුමක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය නැත.