ප්‍රාථමික මාර්ගගත පාඨමාලාව - මහා පිපිරුම සහ විශ්වය (POS 06) - සිංහල මාධ්‍ය (නොවැම්බර් - සෙනසුරාදා ‌පෙ.ව 8 - පෙ.ව 9) - Repeat

Category : Primary Online Repeat Course
Rs. 3,000.00
-
+
28 more available

ප්‍රාථමික මාර්ගගත පාඨමාලාව - මහා පිපිරුම සහ විශ්වය (POS 06) 

නොවැම්බර් 05  සිට -  සිංහල මාධ්‍ය  (සෙනසුරාදා ‌පෙ.ව 8 - පෙ.ව 9)


තාරකා විද්‍යාව ක්‍රමානුකූලව  පියවරෙන් පියවර අත්දැකීම් දැකීම් බහුල ගුරුවරුන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න

වයස අවුරුදු 5ත් 10ත් අතර දරුවන් සදහා

උපරිම සිසුන්- 30


සෙනසුරාදා දින 4ක් - දේශන වාර 4ක් - මුළු පාඨමාලා කාලය පැය 4

දිනය     -  05.11.2022, 12.11.2022, 19.11.2022, 26.11.2022

වේලාව  -  ‌පෙ.ව 8 සිට පෙ.ව 9

ලියාපදිංචි වීමේ අවසාන දිනය - 2022  නොවැම්බර් 03


මෙම පාඨමාලාව ආරම්භවිමට ප්‍රථමව මෙයට අදාල වැඩ පොත ඊමෙල් මගින් ඔබට ලබාදෙනු අතර  මෙම පාඨමාලාව අවසනයේදි සහතික පත්‍රයක් ද ඊමේල් මගින් ලබාදේ.


පාඨමාලාවේ අන්තර්ගතය 

       ‌ඔක්තෝම්බර්        08   - ‌විශ්වය තුළ පෘථිවියට හිමි ස්ථානය

       ඔක්තෝම්බර්        15   - මහා පිපිරුම සහ විශ්වයේ ආරම්භය

       ඔක්තෝම්බර්        22   - චක්‍රාවාට

       ඔක්තෝම්බර්        29   - විශ්වයේ ඉරණම


  • දේශන පවත්වනු ලබන්නේ තාරකා විද්‍යා අධ්‍යයන ආයතනයේ ප්‍රවීන දේශක මඩුල්ලක් මගිනි.


තාරකා විද්‍යාව සම්බන්ධ පෙර දැනුමක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය නැත.     


                                                    

Please select your district and the city×