ප්‍රාථමික මාර්ගගත පාඨමාලාව - මහා පිපිරුම සහ විශ්වය (POS 06) දෙසැම්බර් 5 - සිංහල මාධ්‍ය ( ඉරිදා ප.ව 2 - ප.ව 3)

Category : Primary Online Course
Rs. 3,000.00

ප්‍රාථමික මාර්ගගත පාඨමාලාව - මහා පිපිරුම සහ විශ්වය (POS 06) 

දෙසැම්බර් 05 සිට -  සිංහල මාධ්‍ය  ( ඉරිදා  ප.ව 2 - ප.ව 3)


තාරකා විද්‍යාව ක්‍රමානුකූලව  පියවරෙන් පියවර අත්දැකීම් දැකීම් බහුල ගුරුවරුන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න

වයස අවුරුදු 5ත් 10ත් අතර දරුවන් සදහා

උපරිම සිසුන්- 30


ඉරිදා දින 4ක් - දේශන වාර 4ක් - මුළු පාඨමාලා කාලය පැය 4

දිනය     -  05.12.2021, 12.12.2021, 19.12.2021, 26.12.2021

වේලාව  -  ‌ප.ව 2.00  සිට ප.ව 3.00 

ලියාපදිංචි වීමේ අවසාන දිනය - 2021  නොවැම්බර් 28


සියලුම මුද්‍රිත නිබන්ධන ඔබගේ නිවසටම එවනු ලබන අතර, ලියාපදිංචි වීමේදී නිවැරදිව ඔබගේ ලිපිනය සහ විද්‍යුත් ලිපිනය ලබාදෙන්න. 


පාඨමාලාවේ අන්තර්ගතය 

       ‌දෙසැම්බර්        05   - ‌විශ්වය තුළ පෘථිවියට හිමි ස්ථානය

       දෙසැම්බර්        12   - මහා පිපිරුම සහ විශ්වයේ ආරම්භය

       දෙසැම්බර්        19   - චක්‍රාවාට

       දෙසැම්බර්        26   - විශ්වයේ ඉරණම


  • දේශනවලට අදාල සටහන් හා තාරකා සිතියම් සිසුන් වෙත තැපෑලෙන් ලබාදේ....
  • දේශන පවත්වනු ලබන්නේ තාරකා විද්‍යා අධ්‍යයන ආයතනයේ ප්‍රවීන දේශක මඩුල්ලක් මගිනි.
  • පාඨමාලාව අවසානයේ දී වටිනා සහතිකයක් තැපෑලෙන් ලැබෙනු ඇත.


වයස අවුරුදු 5ත් 10ත් අතර දරුවන් සදහා

තාරකා විද්‍යාව සම්බන්ධ පෙර දැනුමක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය නැත.     


                                                    

Please select your district and the city×