ප්‍රාථමික මාර්ගගත පාඨමාලාව - තරුවක ජිවිත කතාව සහ කළු කුහර (POS 05) නොවැම්බර් 09 - සිංහල මාධ්‍ය (අගහරුවාදා ප.ව 4 - ප.ව 5)

Category : Primary Online Course
Rs. 3,000.00
-
+
30 more available

තරුවක ජිවිත කතාව සහ කළු කුහර (POS 05) 

නොවැම්බර් 09 සිට -  සිංහල මාධ්‍ය  ( අගහරුවාදා  ප.ව 4 - ප.ව 5)


තාරකා විද්‍යාව ක්‍රමානුකූලව  පියවරෙන් පියවර අත්දැකීම් දැකීම් බහුල ගුරුවරුන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න

වයස අවුරුදු 5ත් 10ත් අතර දරුවන් සදහා

උපරිම සිසුන්- 30


 දින 4ක් - දේශන වාර 4ක් - මුළු පාඨමාලා කාලය පැය 4

දිනය     -  09.11.2021, 16.11.2021, 23.11.2021, 30.11.2021

වේලාව  -  ‌ප.ව 4.00  සිට ප.ව 5.00 

ලියාපදිංචි වීමේ අවසාන දිනය - 2021 ඔක්තෝම්බර් 31


සියලුම මුද්‍රිත නිබන්ධන ඔබගේ නිවසටම එවනු ලබන අතර, ලියාපදිංචි වීමේදී නිවැරදිව ඔබගේ ලිපිනය සහ විද්‍යුත් ලිපිනය ලබාදෙන්න. 


පාඨමාලාවේ අන්තර්ගතය 

       නොවැම්බර්        09   - ‌තරුවක උපත සහ අපගේ සූර්යයා

       නොවැම්බර්        16   - සූර්යයා වැනි තරුවක ජීවිත කථාව

       නොවැම්බර්        23   - විශාල තරුවල ඉරණම

       නොවැම්බර්        30   - කළු කුහර


  • දේශනවලට අදාල සටහන් හා තාරකා සිතියම් සිසුන් වෙත තැපෑලෙන් ලබාදේ....
  • දේශන පවත්වනු ලබන්නේ තාරකා විද්‍යා අධ්‍යයන ආයතනයේ ප්‍රවීන දේශක මඩුල්ලක් මගිනි.
  • පාඨමාලාව අවසානයේ දී වටිනා සහතිකයක් තැපෑලෙන් ලැබෙනු ඇත.


වයස අවුරුදු 5ත් 10ත් අතර දරුවන් සදහා

තාරකා විද්‍යාව සම්බන්ධ පෙර දැනුමක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය නැත.     


                                                    

Please select your district and the city×