එක්දින වැඩමුළුව - සෞරග්‍රහ මණ්ඩල ( ප්‍රාථමික අංශය) - ජූනි 17 - සිංහල මාධ්‍යය (සෙනසුරාදා පෙ.ව 09.00 සිට ප.ව 01.00 දක්වා.)

Category : Astro-Space Workshop for Kids
Rs. 5,000.00
-
+
28 more available
එක්දින වැඩමුළුව - සෞරග්‍රහ මණ්ඩල ( ප්‍රාථමික අංශය) 
අවුරුදු 5 සිට අවුරුදු 10 දක්වා ළමුන් සඳහා සුදුසු වේ.
උපරිම සිසුන් 40 ක්
දින: 2023.06.17
වේලාව: සෙනසුරාදා පෙ.ව  09.00 සිට ප.ව 01.00 දක්වා.
ලියාපදිංචි කිරීමේ අවසාන දිනය - 2023 ජූනි 14

අන්තර්ගතය
මෙය ක්‍රියාකාරකම් පදනම් කරගත් වැඩසටහනකි.  මෙහිදී  සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය පිළිබඳ  දේශන කිහිපයක් සිසුන් වෙනුවෙන් පවත්වන අතර ඒ සමගම එම දේශනයන්ට අදාලව  ක්‍රියා කාරකම් ද සිදුකරනු ලැබේ.  මෙම ක්‍රියාකාරකම් අතර වියළි අයිස් භාවිතයෙන් වල්ගාතරුවක් නිර්මාණය කිරීම.  සෙනසුරු ග්‍රහයා නිර්මාණය කිරීම.  කුඩා වල්ගාතරු  ආකෘති නිර්මාණය කිරීම,  ඇතුළු ක්‍රියාකාරකම් රුසක් සිදුකිරීමට නියමිතය. මෙම වැඩසටහන අතරතුර, සිසුන්ට සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය බිහිවීම හා එහි විකාශනය  පිළිබඳ පූර්ණ දැනුමක් ලැබෙනු ඇත.
මෙය එක්දින වැඩසටහනකි. සෑම සහභාගිවන්නෙකුටම සහභාගීත්ව සහතිකයක් ලබාදෙනු ලැබේ. 
                           
 


Please select your district and the city×