ප්‍රාථමික මාර්ගගත පාඨමාලාව - Space Kids (POS 03) පෙබරවාරි 05 - සිංහල මාධ්‍ය - ඉරිදා ( ‌ප.ව 5-6) Repeat

Category : Primary Online Repeat Course
Rs. 3,500.00
-
+
29 more available

තාරකා විද්‍යාව ක්‍රමානුකූලව  පියවරෙන් පියවර අත්දැකීම් දැකීම් බහුල ගුරුවරුන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න

වයස අවුරුදු 5ත් 10ත් අතර දරුවන් සදහා

උපරිම සිසුන්- 35ඉරිදා දින 4ක්  - දේශන වාර 4ක් - මුළු පාඨමාලා කාලය පැය 4


දිනය     -  05.02.2023, 12.02.2023, 19.02.2023, 26.02.2023


වේලාව  -  ‌ ‌ප.ව. 5.00  සිට  ‌ප.ව. 6.00  දක්වා 

ලියාපදිංචි වීමේ අවසාන දිනය - 2023 පෙබරවාරි 3

සියලුම  නිබන්ධන ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට එවනු ලබන අතර (e version)  ලියාපදිංචි වීමේදී නිවැරදිව ඔබගේ  විද්‍යුත් ලිපිනය ලබාදෙන්න. 


පාඨමාලාවේ අන්තර්ගතය 

       පෙබරවාරි        05   - ‌රොකට් තාක්ෂණය

       පෙබරවාරි        12   - අභ්‍යවකාශ ගවේෂණ සහ චන්ද්‍රිකා

       පෙබරවාරි        19  - අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයක දින චරියාව

       පෙබරවාරි        26  - අගහරු යානා සහ රෝවර්

  • අපි පන්ති හතරකින් ඕනෑම පටිගත කිරීම් දෙකක් පමණක් සපයන්නෙමු.
  • මෙම පාඨමාලාව ආරම්භවිමට ප්‍රථමව මෙයට අදාල වැඩ පොත ඊමෙල් මගින් ඔබට ලබාදෙනු අතර  මෙම පාඨමාලාව අවසනයේදි සහතික පත්‍රයක් ද ඊමේල් මගින් ලබාදේ.
  • වයස අවුරුදු 5ත් 10ත් අතර දරුවන් සදහා වඩාත් යෝග්‍යය.
  • තාරකාවිද්‍යාව සම්බන්ධ පෙර දැනුමක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය නැත.     


                                                    

Please select your district and the city×