ප්‍රාථමික මාර්ගගත තාරකාවිද්‍යා පාඨමාලාව - නිරීක්ෂණ තාරකා විද්‍යාව (POS 01) - දෙසෑම්බර් 04 - ඉරිදා සිට (ප.ව 4 - ප.ව 5 )

Category : Primary Online Repeat Course
Rs. 3,500.00

නිරීක්ෂණ තාරකා විද්‍යාව (POS 01) (Repeat) 


තාරකා විද්‍යාව ක්‍රමානුකූලව  පියවරෙන් පියවර අත්දැකීම් බහුල ගුරුවරුන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න.

වයස අවුරුදු 5ත් 10ත් අතර දරුවන් සදහා

උපරිම සිසුන්- 30


ඉරිදා දින 4ක් - දේශන වාර 4ක් - මුළු පාඨමාලා කාලය පැය 4

දිනය     -  04.12.2022,11.12.2022, 18.12.2022, 01.01.2023

වේලාව  - ‌ ප.ව  4.00  සිට ප.ව 05.00 

ලියාපදිංචි වීමේ අවසාන දිනය - 02 දෙසෑම්බර් 2022 


අපි පන්ති හතරකින් ඕනෑම පටිගත කිරීම් දෙකක් පමණක් සපයන්නෙමු.


මෙම පාඨමාලාව ආරම්භවිමට ප්‍රථමව මෙයට අදාල වැඩ පොත ඊමෙල් මගින් ඔබට ලබාදෙනු අතර  මෙම පාඨමාලාව අවසනයේදි සහතික පත්‍රයක් ද ඊමේල් මගින් ලබාදේ.


පාඨමාලාවේ අන්තර්ගතය 

       දිනය 1   - තරු රටා හා තාරකා රාශි හදුනාගැනීම 

       දිනය 2   - තරුරටා හා සැබැදි පුුුුුරාවෘත්ත මෙන්ම රාශි චක්‍රය පිළිබද හැදෑරීම

       දිනය 3  - පියවි ඇසින් අහස නිරීක්ෂණය - සදේ කලා නිිිිරීක්ෂණය, ග්‍රහලෝක නිරීක්ෂණය, උල්පාත හා උල්කාපත වර්ෂා නිරීක්ෂණය යන කරුණු පිළිබද හැදෑරීම

       දිනය 4  - තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධීන් - ග්‍රහණ, සුළු හා මහහමු

  • දේශන පවත්වනු ලබන්නේ තාරකා විද්‍යා අධ්‍යන ආයතනයේ ප්‍රවීන දේශක මඩුල්ලක් මගිනි.
  • වයස අවුරුදු 5ත් 10ත් අතර දරුවන් සදහා.
  • තාරකා විද්‍යාව සම්බන්ධ පෙර දැනුමක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය නැත.     


                                                    

Please select your district and the city×