ප්‍රාථමික මාර්ගගත පාඨමාලාව - තරුවක ජිවිත කතාව සහ කළු කුහර (POS 05) සිංහල මාධ්‍ය (සැප් 03 සෙනසුරාදා ‌පෙ.ව 8 - පෙ.ව 9)

Category : Primary Online Repeat Course
Rs. 3,000.00
-
+
29 more available

තරුවක ජිවිත කතාව සහ කළු කුහර (POS 05) 

සැප්තැතැම්බර් 03 සිට -  සිංහල මාධ්‍ය  ( සෙනසුරාදා  පෙ.ව 8 - ‌පෙ.ව 9)


තාරකා විද්‍යාව ක්‍රමානුකූලව  පියවරෙන් පියවර අත්දැකීම් දැකීම් බහුල ගුරුවරුන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න

වයස අවුරුදු 5ත් 10ත් අතර දරුවන් සදහා

උපරිම සිසුන්- 30


 දින 4ක් - දේශන වාර 4ක් - මුළු පාඨමාලා කාලය පැය 4

දිනය     -  03.09.2022, 17.09.2022, 24.09.2022, 01.10.2022

වේලාව  -  ‌පෙ.ව 8.00  සිට පෙ.ව 9.00 

ලියාපදිංචි වීමේ අවසාන දිනය - 2022 සැප්තැම්බර් 01


මෙම පාඨමාලාව ආරම්භවිමට ප්‍රථමව මෙයට අදාල වැඩ පොත ඊමෙල් මගින් ඔබට ලබාදෙනු අතර  මෙම පාඨමාලාව අවසනයේදි සහතික පත්‍රයක් ද ඊමේල් මගින් ලබාදේ.


පාඨමාලාවේ අන්තර්ගතය 

       සැප්තැම්බර්        03   - ‌තරුවක උපත සහ අපගේ සූර්යයා

       සැප්තැම්බර්        17   - සූර්යයා වැනි තරුවක ජීවිත කථාව

       සැප්තැම්බර්        24   - විශාල තරුවල ඉරණම

       ඔක්තෝම්බර්      01   - කළු කුහර


වයස අවුරුදු 5ත් 10ත් අතර දරුවන් සදහා

තාරකා විද්‍යාව සම්බන්ධ පෙර දැනුමක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය නැත.     


                                                    

Please select your district and the city×