ප්‍රාථමික මාර්ගගත පාඨමාලාව - පිටසක්වළ ජීවය හා හදුනානොගත් පියාසර වස්තූන් (POS 04) අගොස්තු 6 - සිංහල මාධ්‍ය - (Repeat) - ( සෙනසුරාදා පෙව 8.00 -පෙව 9.00)

Category : Primary Online Repeat Course
Rs. 3,000.00

තාරකා විද්‍යාව ක්‍රමානුකූලව  පියවරෙන් පියවර අත්දැකීම් දැකීම් බහුල ගුරුවරුන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න

වයස අවුරුදු 5ත් 10ත් අතර දරුවන් සදහා

උපරිම සිසුන්- 30

සෙනසුරාදා දින 4ක් - දේශන වාර 4ක් - මුළු පාඨමාලා කාලය පැය 4

දිනය     -  06.08.2022, 13.08.2022, 20.08.2022, 27.08.2022

වේලාව  -  ‌පෙව 8.00 -පෙව 9.00

ලියාපදිංචි වීමේ අවසාන දිනය - අගොස්තු 2022, 


වෑඩසටහන ආරම්භවිමට ප්‍රතමව මෙයට අදාල පොත සහ වෑඩසටහන අවසනයේදි සහතික පත්‍රයක් ඊමේල් මගින් ලබාදේ.


පාඨමාලාවේ අන්තර්ගතය 

       Day 1   - ‌ජීවය හා පෘථිවි ජීවීන්

       Day 2  - පිටසක්වළ ජීවීන්

       Day 3   - හදුනා නොගත් පියාඹන වස්තූන් UFOs

       Day 4   - විශ්වය හරහා චාරිකාව


  • දේශන පවත්වනු ලබන්නේ තාරකා විද්‍යා අධ්‍යන ආයතනයේ ප්‍රවීන දේශක මඩුල්ලක් මගිනි.

වයස අවුරුදු 5ත් 10ත් අතර දරුවන් සදහා

තාරකාවිද්‍යාව සම්බන්ධ පෙර දැනුමක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය නැත.     


                                                    

Please select your district and the city×