ප්‍රාථමික මාර්ගගත පාඨමාලාව - සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය (POS 02) දෙසැම්බර් 04 - සිංහල මාධ්‍ය - සෙනසුරාදා ( ‌ප.ව 2-3) Repeat

Category : Primary Online Repeat Course
Rs. 3,000.00

තාරකා විද්‍යාව ක්‍රමානුකූලව  පියවරෙන් පියවර අත්දැකීම් දැකීම් බහුල ගුරුවරුන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න

වයස අවුරුදු 5ත් 10ත් අතර දරුවන් සදහා

උපරිම සිසුන්- 30

සෙනසුරාදා දින 4ක්  - දේශන වාර 4ක් - මුළු පාඨමාලා කාලය පැය 4

දිනය     -  04.12.2021, 11.12.2021, 18.12.2021, 01.01.2022

වේලාව  -  ‌ප.ව. 2.00  සිට ප.ව. 3.00  දක්වා 

ලියාපදිංචි වීමේ අවසාන දිනය - 2021 නොවෑම්බර් 28 

සියලුම මුද්‍රිත නිබන්ධන ඔබගේ නිවසටම එවනු ලබන අතර, ලියාපදිංචි වීමේදී නිවැරදිව ඔබගේ ලිපිනය සහ විද්‍යුත් ලිපිනය ලබාදෙන්න. 

පාඨමාලාවේ අන්තර්ගතය 

       දෙසැම්බර්  04   - ‌සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය පිළිබද හැදින්වීම 

       දෙසැම්බර්  11   - අභ්‍යන්තර ග්‍රහලෝක

       දෙසැම්බර්  18  - බාහිර ග්‍රහලෝක

       ජනවාරි     01  - කුඩා සෞරග්‍රහ මණ්ඩල වස්තු


  • දේශනවලට අදාල සටහන් හා ක්‍රියාකාරකම් සදහා අවශ්‍ය ලිපිද්‍රව්‍ය සහ තාරකා සිතියම් සිසුන් වෙත තැපෑලෙන් ලබාදේ....
  • දේශන පවත්වනු ලබන්නේ තාරකා විද්‍යා අධ්‍යන ආයතනයේ ප්‍රවීන දේශක මඩුල්ලක් මගිනි.
  • පාඨමාලාව අවසානයේ දී වටිනා සහතිකයක් තැපෑලෙන් ලැබෙනු ඇත.

වයස අවුරුදු 5ත් 10ත් අතර දරුවන් සදහා

තාරකාවිද්‍යාව සම්බන්ධ පෙර දැනුමක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය නැත.     


                                                    

Please select your district and the city×