ප්‍රාථමික මාර්ගගත පාඨමාලාව - Space Kids (POS 03) දෙසැම්බර් 04 - සිංහල මාධ්‍ය - සෙනසුරාදා ( ‌පෙ.ව 8-9) Repeat

Category : Primary Online Repeat Course
Rs. 3,000.00

තාරකා විද්‍යාව ක්‍රමානුකූලව  පියවරෙන් පියවර අත්දැකීම් දැකීම් බහුල ගුරුවරුන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න

වයස අවුරුදු 5ත් 10ත් අතර දරුවන් සදහා

උපරිම සිසුන්- 30සෙනසුරාදා දින 4ක්  - දේශන වාර 4ක් - මුළු පාඨමාලා කාලය පැය 4


දිනය     -  04.12.2021, 11.12.2021, 18.12.2021, 01.01.2022


වේලාව  -  ‌ ‌පෙ.ව. 8.00  සිට  ‌පෙ.ව. 9.00  දක්වා 

ලියාපදිංචි වීමේ අවසාන දිනය - 2021 නොවෑම්බර් 28 

සියලුම මුද්‍රිත නිබන්ධන ඔබගේ නිවසටම එවනු ලබන අතර, ලියාපදිංචි වීමේදී නිවැරදිව ඔබගේ ලිපිනය සහ විද්‍යුත් ලිපිනය ලබාදෙන්න. 


පාඨමාලාවේ අන්තර්ගතය 

       දෙසැම්බර්        04   - ‌රොකට් තාක්ෂණය

       දෙසැම්බර්        11   - අභ්‍යවකාශ ගවේෂණ සහ චන්ද්‍රිකා

       දෙසැම්බර්        18  - අභ්‍යවකාශගාමියා

       ජනවාරි            01  - අගහරු යානා සහ රෝවර්


  • දේශනවලට අදාල සටහන් හා තාරකා සිතියම් සිසුන් වෙත තැපෑලෙන් ලබාදේ....
  • දේශන පවත්වනු ලබන්නේ තාරකා විද්‍යා අධ්‍යන ආයතනයේ ප්‍රවීන දේශක මඩුල්ලක් මගිනි.
  • පාඨමාලාව අවසානයේ දී වටිනා සහතිකයක් තැපෑලෙන් ලැබෙනු ඇත.


වයස අවුරුදු 5ත් 10ත් අතර දරුවන් සදහා

තාරකාවිද්‍යාව සම්බන්ධ පෙර දැනුමක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය නැත.     


                                                    

Please select your district and the city×