ප්‍රාථමික මාර්ගගත තාරකාවිද්‍යා පාඨමාලාව - නිරීක්ෂණ තාරකා විද්‍යාව (POS 01) - නොවැම්බර් 6 සෙනසුරාදා සිට (ප.ව 2 - ප.ව 3 ) (Repeat)

Category : Primary Online Repeat Course
Rs. 3,000.00
-
+
23 more available

නිරීක්ෂණ තාරකා විද්‍යාව (POS 01) (Repeat) 


තාරකා විද්‍යාව ක්‍රමානුකූලව  පියවරෙන් පියවර අත්දැකීම් බහුල ගුරුවරුන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න.

වයස අවුරුදු 5ත් 10ත් අතර දරුවන් සදහා

උපරිම සිසුන්- 30


සෙනසුරාදා දින 4ක් - දේශන වාර 4ක් - මුළු පාඨමාලා කාලය පැය 4

දිනය     -  06.11.2021, 13.11.2021, 20.11.2021, 27.11.2021

වේලාව  - ‌ ප.ව  2.00  සිට ප.ව 03.00 

ලියාපදිංචි වීමේ අවසාන දිනය - 2021 ඔක්තෝබර්  31 


සියලුම මුද්‍රිත නිබන්ධන ඔබගේ නිවසටම එවනු ලබන අතර, ලියාපදිංචි වීමේදී නිවැරදිව ඔබගේ ලිපිනය සහ විද්‍යුත් ලිපිනය ලබාදෙන්න. 


පාඨමාලාවේ අන්තර්ගතය 

       නොවැම්බර් 06   - තරු රටා හා තාරකා රාශි හදුනාගැනීම 

       නොවැම්බර් 13   - තරුරටා හා සැබැදි පුුුුුරාවෘත්ත මෙන්ම රාශි චක්‍රය පිළිබද හැදෑරීම

       නොවැම්බර් 20  - පියවි ඇසින් අහස නිරීක්ෂණය - සදේ කලා නිිිිරීක්ෂණය, ග්‍රහලෝක නිරීක්ෂණය, උල්පාත හා උල්කාපත වර්ෂා නිරීක්ෂණය යන කරුණු පිළිබද හැදෑරීම

       නොවැම්බර් 27  - තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධීන් - ග්‍රහණ, සුළු හා මහහමු


  • දේශනවලට අදාල සටහන් හා තාරකා සිතියම් සිසුන් වෙත තැපෑලෙන් ලබාදේ....
  • දේශන පවත්වනු ලබන්නේ තාරකා විද්‍යා අධ්‍යන ආයතනයේ ප්‍රවීන දේශක මඩුල්ලක් මගිනි.
  • පාඨමාලාව අවසානයේ දී වටිනා සහතිකයක් තැපෑලෙන් ලැබෙනු ඇත.


වයස අවුරුදු 5ත් 10ත් අතර දරුවන් සදහා

තාරකා විද්‍යාව සම්බන්ධ පෙර දැනුමක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය නැත.     


                                                    

Please select your district and the city×