ප්‍රාථමික මාර්ගගත පාඨමාලාව - Alien life & UFOs (POS 04) ඔක්තෝබර් 5 - සිංහල මාධ්‍ය ( අගහරුවාදා ප.ව 4 - ප.ව 5)

Category : Primary Online Course
Rs. 3,000.00
-
+
9 more available

තාරකා විද්‍යාව ක්‍රමානුකූලව  පියවරෙන් පියවර අත්දැකීම් දැකීම් බහුල ගුරුවරුන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න

වයස අවුරුදු 5ත් 10ත් අතර දරුවන් සදහා

උපරිම සිසුන්- 30අගහරුවාදා දින 4ක් - දේශන වාර 4ක් - මුළු පාඨමාලා කාලය පැය 4

දිනය     -  05.10.2021, 12.10.2021, 19.10.2021, 26.10.2021

වේලාව  -  ‌ප.ව 4.00  සිට ප.ව 5.00 

ලියාපදිංචි වීමේ අවසාන දිනය - 2021 සැප්තැම්බර්  26 


සියලුම මුද්‍රිත නිබන්ධන ඔබගේ නිවසටම එවනු ලබන අතර, ලියාපදිංචි වීමේදී නිවැරදිව ඔබගේ ලිපිනය සහ විද්‍යුත් ලිපිනය ලබාදෙන්න. 


පාඨමාලාවේ අන්තර්ගතය 

       ඔක්තෝබර්        05   - ‌ජීවය හා පෘථිවි ජීවීන්

       ඔක්තෝබර්        12   - පිටසක්වළ ජීවීන්

       ඔක්තෝබර්        19   - හදුනා නොගත් පියාඹන වස්තූන් UFOs

       ඔක්තෝබර්        26   - විශ්වය හරහා චාරිකාව


  • දේශනවලට අදාල සටහන් හා තාරකා සිතියම් සිසුන් වෙත තැපෑලෙන් ලබාදේ....
  • දේශන පවත්වනු ලබන්නේ තාරකා විද්‍යා අධ්‍යන ආයතනයේ ප්‍රවීන දේශක මඩුල්ලක් මගිනි.
  • පාඨමාලාව අවසානයේ දී වටිනා සහතිකයක් තැපෑලෙන් ලැබෙනු ඇත.


වයස අවුරුදු 5ත් 10ත් අතර දරුවන් සදහා

තාරකාවිද්‍යාව සම්බන්ධ පෙර දැනුමක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය නැත.     


                                                    

Please select your district and the city×