ප්‍රාථමික මාර්ගගත පාඨමාලාව - සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය (POS 02) අගෝස්තු 10 - සිංහල මාධ්‍ය අගහරුවාදා ( ප.ව 4 - ප.ව 5)

Rs. 2,500.00

තාරකා විද්‍යාව ක්‍රමානුකූලව  පියවරෙන් පියවර අත්දැකීම් දැකීම් බහුල ගුරුවරුන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න

වයස අවුරුදු 5ත් 10ත් අතර දරුවන් සදහා

උපරිම සිසුන්- 30අගහරුවාදා දින 4ක්  - දේශන වාර 4ක් - මුළු පාඨමාලා කාලය පැය 4

දිනය     -  10.08.2021, 17.08.2021, 24.08.2021, 31.08.2021

වේලාව  -  ‌ප.ව 4.00  සිට ප.ව 5.00 

ලියාපදිංචි වීමේ අවසාන දිනය - 2021 අගෝස්තු 1 


සියලුම මුද්‍රිත නිබන්ධන ඔබගේ නිවසටම එවනු ලබන අතර, ලියාපදිංචි වීමේදී නිවැරදිව ඔබගේ ලිපිනය සහ විද්‍යුත් ලිපිනය ලබාදෙන්න. 


පාඨමාලාවේ අන්තර්ගතය 

       අගෝසතු    10   - ‌සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය පිළිබද හැදින්වීම 

       අගෝසතු    17   - අභ්‍යන්තර ග්‍රහලෝක

       අගෝසතු     24  - බාහිර ග්‍රහලෝක

       අගෝසතු     31  - කුඩා සෞරග්‍රහ මණ්ඩල වස්තු


  • දේශනවලට අදාල සටහන් හා තාරකා සිතියම් සිසුන් වෙත තැපෑලෙන් ලබාදේ....
  • දේශන පවත්වනු ලබන්නේ තාරකා විද්‍යා අධ්‍යන ආයතනයේ ප්‍රවීන දේශක මඩුල්ලක් මගිනි.
  • පාඨමාලාව අවසානයේ දී වටිනා සහතිකයක් තැපෑලෙන් ලැබෙනු ඇත.


වයස අවුරුදු 5ත් 10ත් අතර දරුවන් සදහා

තාරකාවිද්‍යාව සම්බන්ධ පෙර දැනුමක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය නැත.