ප්‍රාථමික මාර්ගගත පාඨමාලාව - සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය (POS 02) අගෝස්තු 8 - සිංහල මාධ්‍ය ඉරිදා (ප.ව 12 - ප.ව 1)

Rs. 2,500.00

තාරකා විද්‍යාව ක්‍රමානුකූලව  පියවරෙන් පියවර අත්දැකීම් දැකීම් බහුල ගුරුවරුන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න

වයස අවුරුදු 5ත් 10ත් අතර දරුවන් සදහා

උපරිම සිසුන්- 30අගහරුවදා දින 4ක් - දේශන වාර 4ක් - මුළු පාඨමාලා කාලය පැය 4

දිනය     -  08.08.2021, 15.08.2021, 22.08.2021, 29.08.2021

වේලාව  -  ‌ප.ව 12.00  සිට ප.ව 1.00 

ලියාපදිංචි වීමේ අවසාන දිනය - 2021 ජූලි  25 


සියලුම මුද්‍රිත නිබන්ධන ඔබගේ නිවසටම එවනු ලබන අතර, ලියාපදිංචි වීමේදී නිවැරදිව ඔබගේ ලිපිනය සහ විද්‍යුත් ලිපිනය ලබාදෙන්න. 


පාඨමාලාවේ අන්තර්ගතය 

       අගෝස්තු   8   - ‌සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය පිළිබද හැදින්වීම 

       අගෝස්තු 15   - අභ්‍යන්තර ග්‍රහලෝක

       අගෝස්තු 22   - බාහිර ග්‍රහලෝක

       අගෝස්තු 29   - කුඩා සෞරග්‍රහ මණ්ඩල වස්තු


  • දේශනවලට අදාල සටහන් හා තාරකා සිතියම් සිසුන් වෙත තැපෑලෙන් ලබාදේ....
  • දේශන පවත්වනු ලබන්නේ තාරකා විද්‍යා අධ්‍යන ආයතනයේ ප්‍රවීන දේශක මඩුල්ලක් මගිනි.
  • පාඨමාලාව අවසානයේ දී වටිනා සහතිකයක් තැපෑලෙන් ලැබෙනු ඇත.


වයස අවුරුදු 5ත් 10ත් අතර දරුවන් සදහා

තාරකාවිද්‍යාව සම්බන්ධ පෙර දැනුමක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය නැත.